தங்கம்


பத்தாயிரம் அடி நிலத்தில் 
பதுங்கி நிற்கும் பொன்மகளே 
நீ 
பாறையில் தூங்கினாலும் 
பாறையை உடைத்தெடுத்து 
பாதரசம் பயன்படுத்தி
பணமகளாக உயிர் பெறுவாய் 
பழுதில்லா நகைகளுக்கு
பத்திரைமாத்து என்பர் 
ஆப்ரிக்கா கண்டத்திலே
அதிகமாக விளைந்தபோதும்
கர்நாடக மாநிலத்திலே
கணிசமாய் கிடைத்தபோதும்
தரம் உயர்த்தித் தருபவர்கள்
தமிழகத்துப் பெண்கள்தானே

ரேவதி பெருமாள்சாமி.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s